Šandrovac, HRVATSKA

Šandrovac
43 227 Š  
Bjelovarsko-bilogorska  
HRVATSKA  

Područje današnje Općine Šandrovac prvi se puta spominje 1245.g. u darovnici kralja Bele pod nazivom Mušinja (Mosyna, Musyna itd). Međutim, 1491.g. mjesto prelazi u vlasništvo plemića Šandora (Sandroffy) te se gubi stari naziv Mušinja i prevladava Šandri-grad, Šandrovec i konačno se ustalio kao Šandrovac, a 1501.g. osnovana je i crkvena župa.

Godine 1540. odlučeno je da se u “castellum Sandrosz” smjesti posada od 24 pješaka za obranu od Turaka. Utvrdu je na zemljovidu ubilježio Joan Sambucu Ortebi 1572. godine, da bi je nakon toga razorili Turci. Šandrovac je do prodora Turaka bio naseljen hrvatskim katolicima. Nakon poraza i povlačenja Turaka, Šandrovac se kao naselje ponovno izgrađuje. Područje Šandrovca ulazl i u prostor Vojne krajine, prema zemljovidu Varaždinskog generalata iz 1639. godine. Uz povratak Hrvata, vojna uprava doseljava i Vlahe. Novo naselje izgrađuje se istočnije od starog, koji su spalili Turci. Car Franjo I 1792. i 1794. godine Šandrovcu izdaje pravo održavanja sajmova.
Prostor koji danas obuhvaća općina Šandrovac nalazio se prije novog teritorijalno-političkog ustrojstva u bivšoj Općini Bjelovar, koja je 1992.g. podjeljena na Grad Bjelovar i pet općina među kojima i Općine Veliko Trojstvo i Nova Rača iz kojih se 1997.g. izdvojila Općina Šandrovac.

Općina Šandrovac formirana je 6.2.1997.g. donošenjem izmjena i dopuna Zakona o područjima Županija gradova i Općina u Republici Hrvatskoj ("N.N" br. 10/97). Sjedište općine je u naselju Šandrovac, a mjesna samouprava organizirana je kroz 7 mjesnih odbora u 7 naselja.

FOTOGRAFIJE