Kabel NYY 5 x 70

Kabel NYY 5 x 70
Tehnika  
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIJE