Zlatna Lista uvjeti i pravila poslovanja

Zlatna-lista.hr je internetstranica  tvrtke Unitrg d.o.o.

 

 Opći uvjeti poslovanja:

 

Članak 1.

 

Predmet općih uvjeta

1.1 Ovim općim uvjetima poslovanja Unitrg d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Unitrg d.o.o. iz Zagreba, Donje Svetice 40  (u daljnjem tekstu Unitrg ) kao pružatelja usluge (u daljnjem tekstu: Usluge) i korisnika (podnositelji zahtjeva za upis na portal Zlatna- lista.hr  i korisnici usluge portala: Korisnik). Na sve međusobne odnose Unitrg i Korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan zasnivanja Korisničkog odnosa, odnosno nakon toga dana. Ovi Opći uvjeti odnose se i na važeći obrazac zahtjeva za zasnivanje Korisničkog odnosa (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

Članak 2.

Usluge koje pruža Unitrg

 

 2.1. Sve informacije koje tvrtka Unitrg  prikuplja te objavljuje putem svojih portala za cilj imaju pomoći osnaživanju hrvatskog gospodarstva, razvoju transparentnosti poslovanja te su objavljeni u dobroj vjeri.

2.2. Unitrg  ne odgovara za točnost, potpunost i istinitost sadržaja koji se prenosi putem poslovnih portala. Unitrg ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja poslovnog portala Zlatna lista.

 2.3.Unitrg  se obvezuje eventualne smetnje i poremećaje u svom sustavu otkloniti u najkraćem mogućem roku, sukladno odgovarajućim normama i preporukama te o istom obavijestiti Korisnika sukladno tehničkim mogućnostima.

 

 

Članak 3.

 

Uvjeti za zasnivanje korisničkog odnosa

 

3.1. Korisnik usluge  može biti fizička i pravna osoba. Korištenje  se osigurava uplatom ponude za objavu podataka.

 

 

3.2. Korisnik je obvezan na zahtjev Unitrga učiniti dostupnim potrebne isprave i podatke koje Unitrg može držati potrebnima radi zasnivanja  i održavanja korisničkog odnosa, a prema uobičajenim postupcima za provjeru identiteta i osobina  korisnika sukladno odredbama posebnih zakona.

 

3.3. Slanjem Zahtjeva, korisnik (fizička ili pravna osoba) daje svoju suglasnost Unitrgu da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka koristiti, upisivati i obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i poslova iz svoje osnovne djelatnosti i da Unitrg  navedene podatke može proslijediti trećima, a u svrhu ispunjenja zakonskih obveza. 

 

3.4. Zahtjev sadrži sljedeće podatke: osnovne podatke o Korisniku, OIB Korisnika, adresu za slanje računa i obavijesti, podatke koji su regulirani posebnim znakovima ( ikonama )

 

3.5. Korisnik je izričito suglasan da njegovi razgovori i/ili korespondencija putem elektronske pošte s Podrškom za pomoć korisnika Unitrga  mogu biti snimljeni i/ili zabilježeni i to isključivo u svrhu internog praćenja pružanja usluga Unitrga prema Korisnicima  i poboljšanja kvalitete usluga Unitrga.

 

Članak 4.

Obveza Korisnika o obavještavanju o promjeni podataka navedenih u Zahtjevu

4.1. Korisnik je obvezan obavijestiti Unitrg  u pisanom obliku o svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka koji su bili navedeni u Zahtjevu odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od nastanka takve promjene.

4.2. Ako Korisnik  ne obavijesti Unitrg  o promjeni identifikacijskih ili osobnih podataka u roku koji je predviđen stavkom 1. Članka 4. te ako zbog takvog propusta obavijesti Unitrg   ili druga dokumentacija ne mogu biti dostavljeni Korisniku, smatrat će se da je dostava valjano izvršena.

 

Članak 5.

Zasnivanje korisničkog odnosa

5.1. Prihvaćanje Zahtjeva i sklapanje ugovora

5.1.1. Unitrg će bez odgode elektroničkim putem potvrditi primitak Zahtjeva, dok će prihvatiti Zahtjev najkasnije u roku od 5 radnih dana.

5.1.2. Narudžbenica Korisnika smatrat će se ponudom za zasnivanje korisničkog odnosa sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

5.1.3. Prava i obveze iz korisničkog  odnosa između Unitrga  i Korisnika (u daljnjem tekstu: Korisnički odnos) započinju od trenutka aktivacije usluge.

5.1.4. Narudžbenica prihvaćena od strane Unitrga zajedno s ovim Općim uvjetima čini Ugovor o korisničkom odnosu na određeno vrijeme. Obvezno trajanje ugovora je jedna godina. Ugovor se smatra sklopljenim od trenutka aktivacije usluge. Unitrg  i Korisnik mogu posebnim ugovorom i drugačije urediti pretplatnički odnos u smislu stavka 5.1.

5.1.5. Korisnik je dužan platiti cijeli iznos ponude  u roku od 8 dana od dana primitka ponude

 

5.1.5.a. Ako Ugovor tijekom obveznog trajanja Korisničkog  odnosa bude raskinut od strane Unitrga krivnjom Korisnika,  Korisnik nema pravo na povrat iznosa uplate ili razmjerno smanjenje uplate za razdoblje od raskida Ugovora do isteka razdoblja na koje je Ugovor bio sklopljen. Isto vrijedi i u slučaju da Korisnik raskine Ugovor jednostranom izjavom bez krivnje Unitrga. U tom slučaju iznos uplate ima se smatrati Ugovornom kaznom.

 5.1.6. Elektronički račun mora biti dostupan svim korisnicima. Korisnici će na zahtjev dobiti račun i u ispisanom obliku u skladu s posebnim propisima (zasebno ili zajedno s elektroničkim računom).

 

 5.2. Odbijanje zahtjeva

5.2.1. Unitrg ima pravo odbiti Zahtjev u slijedećim slučajevima:

 a) Ako je pretplatnik maloljetna osoba ili ako je njegova poslovna sposobnost na bilo koji način ograničena, a valjano odobrenje zastupnika nije dano;

 b) Ako postoji osnovana sumnja da podaci fizičke osobe Korisnika, pravnoj sposobnosti ili identitetu pravne osobe Korisnika, njezinoj platežnoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju i zastupanju nisu točni;

c) Ako je protiv Korisnika pokrenut postupak stečaja, likvidacije ili restrukturiranja

 ili ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje kupaca prema Korisniku ili ako po razumnoj ocijeni Unitrga Korisnik ima kakve druge teškoće u pogledu svog poslovanja ili podmirenja obveza vjerovnicima,

d) Ako postoji osnovana sumnja da je Korisnik zloupotrebljavao ili ima namjeru zloupotrebljavati Uslugu koju pruža Unitrg ili ako omogućuje zloupotrebu ovih Usluga od strane trećih osoba.

 e) Ako Korisnik nije uredno ispunio Zahtjev

f) Ako korisnik prema procjeni kontrolora ne ispunjava uvjete koje je naveo prema zlatnim, sivim i crnim znakovima kao svoje osobine ili prednosti.

g) Ako Korisnik, prema razumnoj procjeni Unitrga, ne ispunjava ili nije u mogućnosti ispunjavati obveze u odnosu na pojedinu uslugu, na koji se Narudžbenica odnosi a regulirana je znakovima koje je Korisnik naveo kao svoje osobine ili prednosti .

h) Unitrg ne mora prihvatiti upis osobe, poslovnog subjekta, mjesta ili proizvoda na Zlatnu listu ako smatra da osoba, poslovni subjekt, mjesto ili proizvod ne udovoljava načelima poslovanja zlatne liste  a koji nisu obuhvaćeni zlatnim, sivim ili crnim znakovima. 

 

 

Članak 6.

Cjenik i uvjeti plaćanja

 

6.1. Cjenik

6.1.1. Cijene usluga utvrđene su cjenikom Unitrga koji je na snazi u vrijeme slanja Narudžbenice , a koji je sastavni dio Narudžbenice (u daljnjem tekstu: Cjenik). Unitrg  je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti ga dostupnim na uobičajen i pristupačan način.

6.1.2. Cjenikom se mogu predvidjeti posebni poslovni modeli kao i dodatne usluge.

U slučaju izmjena Cjenika, Unitrg je dužan izvijestiti Korisnike pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i pravu na raskid Korisničkog odnosa u skladu s Općim uvjetima poslovanja, a Unitrg  može primijeniti izmjene na postojeće Korisnike najranije 15 dana od objave istih, osim izmjena u korist Korisnika, a koje se primjenjuju bez odgode. U slučaju da su izmjene nepovoljnije za Korisnika u odnosu na ugovorene cijene Korisnik ima pravo raskinuti Korisnički odnos u roku od 15 dana od dana objave predmetnih izmjena.

 

6.2. Plaćanje Usluga

 

6.2.1. Unitrg ispostavlja Korisniku godišnji račun za obavljenu Uslugu. Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti Unitrgu u pisanom ili elektroničkom obliku u skladu s Člankom 8. Općih uvjeta. U suprotnom, smatra se da je Korisnik prihvatio račun. Troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa u potpunosti snosi Korisnik.

 

 

6.2.2. Ako zbog propusta Korisnika identifikacijski podaci o Korisniku ili broj računa ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, Unitrg  će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što Korisnik predoči točne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Na dospjela, a neplaćena potraživanja od Korisnika, Unitrg ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

 

 

Članak 7.

  Smetnje i tehničke mogućnosti

7.1. Korisnici aktivacijom korisničkog računa prihvaćaju da Unitrg pruža Uslugu unutar tehničkih i operativnih mogućnosti svog sustava te da zbog toga Usluga neće biti dostupna u svako doba i na svakom mjestu. Korisnici nemaju pravo na jednostrani raskid Ugovora ukoliko Usluge ne budu dostupne na određenim mjestima ili u određeno doba kao i ako Korisnik nije koristio ili pokušao koristiti Uslugu unutar određenog razdoblja. Unitrg se obvezuje obavijestiti Korisnika o eventualnim smetnjama i/ili potencijalnim tehničkim poteškoćama.

 

7.2. Unitrg  nije obvezan platiti naknadu štete zbog objektivnih uzoraka koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (viša sila).

 

7.3. Ako zbog tehničke smetnje u djelokrugu odgovornosti Unitrga  koju Unitrg  nije uklonio u roku od 48 sati od trenutka njezina utvrđivanja ili duže, ovisno o vrsti tehničke smetnje o čemu će Korisnik biti obaviješten bez odgode, Korisniku nije bio omogućen pristup, umanjuje se njegova naknada za godišnji pristup sustavu i to razmjerno broju dana trajanja tehničke smetnje.

Članak 8.

  Podnošenje prigovora

8.1. Ako se tijekom Korisničkog odnosa pojave zahtjevi za naknadu ili povrat preplaćenih iznosa cijene za korištenje Usluge ili kakva druga potraživanja iz Ugovora o Korisničkom odnosu, Korisnik ima pravo tražiti povrat samo ako Unitrg prihvati ova potraživanja ili ako su takva potraživanja utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom ili drugom konačnom odlukom odgovarajućeg tijela.

 

8.2. Korisnik će podnijeti zahtjev za povrat preplaćenih iznosa Unitrgu u pisanom ili elektroničkom obliku. Kada primi Korisnikov zahtjev, Unitrg će u roku od 15 radnih dana od dana primitka prihvatiti zahtjev i isplatiti potraživanje Korisniku, ili prihvatiti zahtjev i provesti prijeboj potraživanja koje ima prema        Korisniku s potraživanjem koje ovaj ima prema Unitrgu uz istodobnu dostavu Korisniku izjave o prijeboju u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva ili u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva odbiti zahtjev dostavom pisane obavijesti Korisniku o odbijanju zahtjeva.

 

8.3. Korisnik može Unitrgu podnijeti prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu Uslugu. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 30 dana od dana dospijeća računa za pružene usluge, ako se radi o prigovoru na iznos kojim je zadužen za pružene usluge. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. Unitrg je obavezan dostaviti pisani odgovor o prigovoru u roku od najviše 15 radnih dana od podnošenja prigovora.

 

8.4. Korisnik, koji je podnio prigovor iz stavka 8.3. ovog članka na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu plaća do rješenja prigovora nesporni dio iznosa računa za pružene usluge.

 

8.5. Unitrg  će izdati Korisniku koji je podnio prigovor novi račun za obavljene usluge ako se provjerom, odnosno okončanjem eventualnog postupka povodom prigovora Korisnika utvrdi da je u razdoblju na koje se odnosi prigovor, postojala tehnička neispravnost ili zloupotreba za koju je utvrđeno da je uzrokovala povećano zaduženje za obavljenu uslugu.

 

 

Članak 9.

Obaveza o čuvanju podataka o Korisnicima

9.1. Unitrg će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Korisnicima. Unitrg će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koje su u skladu sa zakonom te ovim Općim uvjetima poslovanja.

 

9.2. Unitrg pridržava pravo uz prethodni pristanak Korisnika obavještavati ih raznim komunikacijskim sredstvima o novim proizvodima i uslugama, kao i o aktualnim ponudama. Korisnik može zabraniti takvo obavještavanje putem elektroničke pošte odjelu Podrške za korisnike.

 

 

Članak 10.

Privremena deaktivacija Pretplatnikovog korisničkog računa 

 

10.1. Unitrg  ima pravo privremene deaktivacije Korisnikovog korisničkog računa kao i pravo ograničenja Usluge Korisniku ako za vrijeme korisničkog odnosa utvrdi: 1) Postojanje okolnosti navedenih u Članku 6.2. ovih Općih uvjeta; 2) Ako zaprimi prijavu o gubitku ili krađi pristupnih korisničkih podataka potrebnih za pristup sustavu; 3) Ako Unitrg naknadno utvrdi postojanje bilo kojeg razloga za odbijanje zahtjeva navedenih u točki 6.2. ovih Općih uvjeta; 4) Ako se pojavi bilo koji od razloga za privremeno isključenje Korisnika kako je to predviđeno važećim Zakonom odnosno pod zakonskim aktima; 5) U svakom drugom slučaju koji je predviđen zakonom ili ovim Općim uvjetima.

10.2. Pretplatnikov korisnički račun biti će ponovno aktiviran, odnosno ograničenje usluge će prestati kada razlozi za privremeno isključenje prestanu.

 

 

Članak 11.

Raskid Korisničkog odnosa

11.1. Korisnički odnos između Unitrga i Korisnika može biti raskinut  i Korisnik biti brisan sa Zlatne liste zbog razloga navedenih u važećem Zakonu odnosno pod zakonskim aktima kao i u sljedećim slučajevima: 1) ako se utvrdi postojanje okolnosti navedenih u Članku 6.2. ovih Općih uvjeta; 2) ako Unitrg sazna da je bilo koji od podataka iz Narudžbenice Korisnika lažan ili nepotpun, a takvi podaci ne budu valjano ispravljeni u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti Unitrg; 3) ako postoji osnovana sumnja da Korisnik zloupotrebljava Uslugu koju pruža Unitrg ili ako Korisnik omogućuje takvu zloupotrebu trećim osobama, ili ako postoji osnovana sumnja da Uslugu Korisnika koristi treća osoba radi obavljanja nezakonitih radnji;

4) u ostalim slučajevima kršenja odredbi osnovnog ugovora, odnosno Općih uvjeta i općih propisa.

11.2. U slučaju raskida ili otkaza Ugovora sva neplaćena potraživanja koja proizlaze iz Ugovora dospijevaju trenutkom raskida odnosno otkaza, uključujući i ugovornu kaznu, odnosno naknadu za prijevremeni prestanak ugovora, ukoliko je ona predviđena odredbama posebnog ugovora s Korisnikom.

11.3. U slučaju raskida ugovora krivnjom Korisnika, Unitrg ima pravo potraživati i naknadu štete sukladno općim propisima.

Korisnik je suglasan da neće tražiti povrat sredstava uplaćene naknade za upis na listu za vrijeme u kojem će privremeno ili trajno biti isključen  sa liste zbog ne udovoljavanja načelima poslovanja liste.

 

 

Članak 12.

Ostali razlozi za otkaz i raskid Pretplatničkog odnosa

12.1. Korisnik može otkazati Korisnički odnos slanjem obavijesti o otkazu Unitrgu preporučenom poštom, osim ukoliko je ugovorom na određeno vrijeme predviđeno drugačije. U takvom slučaju otkazni rok bit će 3 dana od primitka obavijesti o otkazu od strane Unitrga.

12.2. U slučaju smrti Korisnika njegovi nasljednici ili članovi obitelji s kojima je živio u obiteljskom kućanstvu obvezni su obavijestiti Unitrg o smrti Korisnika u roku od 30 dana od dana smrti u kojem mogu istovremeno zatražiti prestanak Korisničkog odnosa. Ako nasljednik ili član obitelji Korisnika s kojim je ovaj živio u obiteljskom kućanstvu u obavijesti o smrti ne zatraži od Unitrga prestanak Korisničkog odnosa , Korisnički odnos završit će danom isteka uplaćene naknade .

 

 

Članak 13.

Prestanak Pretplatnika (pravne osobe)

13.1. U slučaju pokretanja pred stečajnog, stečajnog ili likvidacijskog postupka protiv Korisnika, stečajni upravitelj odnosno likvidator obvezan je obavijestiti Unitrg u pisanom obliku o pokretanju pred stečajnog, stečajnog i likvidacijskog postupka u roku od 30 dana od dana pokretanja ovih postupaka.

13.2. Unitrg  će deaktivirati Korisnički račun sukladno općim uvjetima poslovanja .

 

 

 

 

13.3. Ugovor o Korisničkom odnosu smatrat će se raskinutim na dan pokretanja postupka stečaja ili likvidacije protiv Korisnika.

 

 

Članak 14.

Rješavanje sporova

14.1. Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora o Korisničkom odnosu, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjena ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Unitrg i Korisnik nastojat će riješiti mirnim putem. Ako, međutim, ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležan će biti stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 

Članak 15.

Završne odredbe

15.1. Unitrg i korisnik mogu sklopiti poseban ugovor o zasnivanju Korisničkog odnosa kojim će na drugačiji način nego što je to određeno ovim Općim uvjetima regulirati zasnivanje i trajanje Korisničkog odnosa U tom slučaju na odgovarajući se na in primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta u dijelu koji nisu suprotni odredbama posebnog ugovora.

15.2. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na Internetskim stranicama Unitrga.

15.3. Unitrg će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na način sukladno stavku 15.1. ovih Općih uvjeta.

15.4. Unitrg može primijeniti izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja na postojeće Korisnike najranije nakon 15 dana od dana njihove objave. Izmjene koje su isključivo u korist Korisnika mogu se primijeniti bez odgode. U slučaju izmjene općih uvjeta poslovanja, koji su za Korisnika nepovoljniji u odnosu na ugovorene opće uvjete, Korisnik ima pravo raskinuti Korisnički odnos bez naknade u roku od 30 dana od dana njihove objave.

15.5. U slučaju izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja Unitrg mora izvijestiti Korisnike pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i dopunama i njihovom pravu na raskid ugovora u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.

 

Unitrg može isključiti osobu, poslovni subjekt, mjesto ili proizvod sa zlatne liste ukoliko su se u međuvremenu promijenile okolnosti koje su suprotne načelima poslovanja zlatne liste a nisu obuhvaćeni zlatnim, sivim ili crnim znakovima . 

 

Izjava o privatnosti

Ovom izjavom se obvezujemo da ćemo zaštititi privatnost korisnika, kupaca i posjetitelja naše web stranice i sigurnost osobnih podataka koje nam pružaju putem web stranice.

Ova obavijest opisuje vrstu informacija koje možemo prikupiti od vas kada posjetite našu web stranicu i objašnjava kako upotrebljavamo te podatke i korake koje poduzimamo da bismo ih zaštitili. Obavijest također opisuje izbore koje imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših podataka prilikom posjete našoj web stranici.

Koje informacije prikupljamo o vama i kako ih koristimo?

Općenito, možete posjetiti našu web stranicu bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke pomoću jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (kontakt obrazac, registracijski obrazac, obrazac za kupovinu, obrazac za upis na newsletter) i time date vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 16 godina ili više, dok za osobe mlađe od 16 privolu može dati roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem kontakt obrasca su: ime i prezime, e-mail.
Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem Vaše prijave na newsletter su: ime, e-mail. Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem obrasca za prijavu: ime i prezime, e-mail, podaci subjekta.

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici

Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje / izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako bismo upravljali našim web stranicama i našim tehničkim rješenjima, razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu web stranicu i usluge te da poboljšamo vaše iskustvo dok koristite naše web stranice i usluge.

Pristup i ažuriranje vaših osobnih podataka

Naš korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na povlačenje privole
 • pravo na podnošenje prigovora
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, kontaktirajte nas putem kontakt forme na našoj web stranici.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Predani smo poduzimanju odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja vaših osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na naše sigurne servere koji se nalaze u EU.

Ova Internet stranica NE KORISTI KOLAČIĆE

 

Uvećajte vašu vrijednost upisom na listu

 • Na zlatnoj listi se nalaze osobe koje su uspjele.
 • Osobe koje nisu gazile sve pred sobom, nego su pronašle bolji put do uspjeha.
 • Osobe koje nisu rušile ono što je netko izgradio, nego su gradile nove vrijednosti.
 • Osobe koje vide da pored njih postoje i oni drugi i spremni su im pokloniti svoju pažnju.
Upišite se
 

Istaknite vašu tvrtku u moru prosječnosti

 • Na listi se nalaze pravni subjekti koji su superiorniji u odnosu na druge.
 • Osmijeh na licu i zadovoljstvo kupaca njihova je svakodnevica.
 • Unatoč složenim gospodarskim uvjetima podmiruju svoje financijske obaveze prema dobavljačima roba i usluga na vrijeme.
 • Smatraju dobavljače uvaženim partnerima i nastoje iz godine u godinu unaprijediti odnose s njima.
 • Ulažu stalne napore u usavršavanje i zadovoljstvo svojih zaposlenika.
 • Doprinose stalnom napretku zajednice u kojoj posluju.
 • Imaju visoke standarde u odnosu prema okolišu.
 • Zadovoljavaju zadane kriterije po zlatnim znakovima i žele to objaviti.
Upišite Vašu tvrtku
 

Gradovi sa Zlatne liste su ugodniji za život

 • Na listi se nalaze gradovi čiji su stanovnici zadovoljni organizacijom i infrastrukturom
 • Gradovi koji su bogati kulturnim sadržajima
 • Gradovi koji imaju čiste ulice, parkove i šetnjice
 • Ulažu stalne napore u obnovu starih objekata, spomenika i drugih znamenitosti grada
 • Doprinose stalnom napretku zajednice
 • Gradovi koji imaju visoke standarde u odnosu prema okolišu.
 • Svojim radom i zalaganjem su postali atraktivno turističko odredište
više